Strona główna

budynek-ohp
Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” stale współpracuje z państwową jednostką budżetową – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Razem z nią systematycznie podejmuje działania skierowane na rzecz młodych ludzi pochodzących z ubogich rodzin oraz rodzin niepełnych, zagrożonych marginalizacją i przejawiających skłonności do wykluczenia społecznego. Baczną uwagę zwraca zwłaszcza na projekty, w ramach których istotne znaczenie miało przywiązanie do kultury fizycznej jako jednego z podstawowych instrumentów kształtowania odpowiednich, pożądanych społecznie postaw u tych młodych ludzi. Razem z CKiW było współorganizatorem imprez sportowych, czy to o zasięgu ogólnopolskim (Spartakiady) czy lokalnym, przywiązując dużą wagę do tego, aby podejmowane zadania były uzupełnieniem procesu dydaktycznego. Celem takowych zabiegów było odciągnięcie jej od „środowiska ulicy” i przetransportowaniem do niego wartości alternatywnych wobec negatywnych postaw i zachowań.
            Działalność Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” ukierunkowana jest na osoby pochodzące z obszaru marginalizacji i wykluczenia społecznego, w tym osoby ubogie. Realizowane przez Stowarzyszenia działania miały za cel aktywizację społeczno-zawodową młodzieży ubogiej, zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się. Cel ten realizowany był poprzez umożliwienie młodym ludziom dostępu do profesjonalnych form wsparcia w celu nabycia przez nią nie tylko podstawowych kompetencji zawodowych i społecznych, ale także umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z patologii społecznych, przestępczości, ubóstwa oraz szeroko rozumianej marginalizacji. Proponowane w ramach tych działań formy wsparcia z zakresu doradztwa psychologicznego i zawodowego, kursów językowych i komputerowych oraz różnorakich szkoleń zawodowych w sposób istotny przyczyniły się do poprawy sytuacji tej grupy na rynku pracy.
       Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” realizowało dwa projekty edukacyjne w ramach programu Leonardo da Vinci: „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”. W 2009 roku w ramach staży realizowało projekty pn. „Staże gastronomiczne szansą na aktywne uczestnictwo w europejskim rynku pracy” oraz „Gastronomia i hotelarstwo – aktywne wsparcie dla bezrobotnych”. Adresatami była biedna młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz młode, nie pracujące osoby. Młodzież ta, z różnych powodów, nie była w stanie ukończyć szkoły z normalnym programem nauczania i wymagała dodatkowego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, odpowiedniego motywowania do nauki i indywidualnego podejścia. Stad priorytetem było nadanie wartości uczenia się. Poprzez poznawanie warunków życia, aktywności i pracy we Włoszech zmotywowano młodzież do nauki oraz przełamano u nich stereotypowe myślenie dotyczące braku perspektyw życiowych. Projekty umożliwiły im zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz interkulturalnych. Wzmocniły także kompetencje osobowościowe oraz zwiększyły ich szanse na zatrudnienie w branży gastronomicznej.
           Stowarzyszenie realizowało również dwa projekty z programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pierwszy, pn. ” Biuro młodego wolontariusza”, realizowany w 2005 roku w ramach Małych Grantów Regionalnych, promował wolontariat. Jednym z efektów projektu było utworzenie na terenie siedziby Stowarzyszenia biura wolontariusza, który skupiał młode osoby pragnące nieść bezinteresowną pomoc. Drugi, pt. „Biuro młodych dziennikarzy”, przygotowany został w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w 2006 roku. Miał za zadanie zainteresować młodych ludzi dziennikarstwem. Umożliwił im wyrażanie swoich racji i dzielnie się nimi na łamach utworzonej przez nich gazety.
            Stowarzyszenie baczną uwagę zwracało na projekty, w ramach których istotne znaczenie miało przywiązanie do sportu i kultury fizycznej. Było organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych, zarówno o zasięgu ogólnopolskim (Spartakiady) jak i lokalnym. Sztandarową imprezą sportową organizowaną przez Stowarzyszenie jest Spartakiada Sportowa Młodzieży OHP oraz młodzieży niepełnosprawnej. Impreza współorganizowana była przez Stowarzyszeniu już czterokrotnie. Posiada charakter ogólnopolski Poza integracyjnym charakterem przedsięwzięcia zadanie ma wielki wpływ na upowszechnianie sportu wśród młodzieży niedostosowanej społecznie. Żadna inna impreza sportowa w kraju nie promuje tak skutecznie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu w środowisku młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie Stowarzyszenie zaczyna realizować projekt ukierunkowany na zdobycie umiejętności pływania przez młodzież z najuboższych miejscowości powiatu pleszewskiego.
Złożone projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu to:
– projekt pn „Sport nie zna granic”, realizowany w 2009 roku w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” oraz zadania „Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; W ramach odrębnego wniosku w ramach tego programu pozyskano sprzęt do gier sportowych – projekt „Już pływam”, realizowany obecnie w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnego dla uczniów, ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. W ramach realizacji zadania publicznego: „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie województwa wielkopolskiego” dwukrotnie (w 2005 i 2009 roku) otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na projekty pn. „Ogólnopolska Spartakiada Sportowa OHP, WTZ i LZS” i „VII Ogólnopolska Spartakiada Sportowa Ochotniczych Hufców Pracy, młodzieży niepełnosprawnej i Ludowych Zespołów Sportowych”.
Stowarzyszenie posiada 6 sal dydaktycznych (lekcyjnych), w których każda wyposażana jest w ekran multimedialny i sprzęt audiowizualny. Ponadto są dwie nowocześnie wyposażane sale komputerowe, na których znajduje się łącznie 31 nowych komputerów stacjonarnych i 3 laptopy. Dodatkowo Stowarzyszenie ma dostęp do doskonale wyposażonej sali kosmetycznej wyposażonej w aparaturę kosmetyczną oraz stanowiska do specjalistycznych kursów i masaży.